POMOC SOCJALNA

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne

Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń z rodziny, w której miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza 514 zł, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
  • w uzasadnionych przypadkach w formie świadczenia pieniężnego

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć  w szkole do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych -  do dnia 15 października danego roku szkolnego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany on jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

  • rodziców;
  • pełnoletniego ucznia;
  • dyrektora szkoły (kolegium, ośrodka).

Wnioski wraz z instrukcją dotyczącą ich wypełniania znajdują się na stronie Biura Edukacji w zakładce ,,Dla ucznia i rodzica” à ,,Pomoc socjalna dla uczniów”.

Kalendarz
Pop. Styczeń 2018 Nast.
PnWtŚrCzPtSoN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Mapa Dzielnicy
zovirax tablets buy