EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH, DOTACJE

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona jest w Biurze Edukacji Urzędu m. st. Warszawy ul. W. Górskiego 7, 00-033 Warszawa tel. 22 44-33-515; 22 44-33-517. Osoby zainteresowane założeniem niepublicznej szkoły lub placówki mogą uzyskać w Biurze Edukacji szczegółowe informacji dotczące procedury zakładania ww. placówek.

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona przez m. st. Warszawa na podstawie art. 82 ust. 1 w związku z art. 5 i 5a ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. Nr 256 z 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami) obejmuje następujące typy szkół i placówek niepublicznych:

  1. przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne,
  2. szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  3. gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  4. szkoły ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego,
  5. placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
  6. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
  7. placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych,
  8. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
  9. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
  10. placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Osoby zainteresowane założeniem niepublicznej szkoły lub placówki mogą uzyskać w Biurze Edukacji szczegółowe informacji dotczące procedury zakładania ww. placówek.

Dotacje dla szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych

Zasady udzielania i rozliczania dotacji określa UCHWAŁA NR XIX/464/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2015 r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.. Uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia dnia 3 grudnia 2015 r. pod pozycją 9969.   

Stawki dotacji 

 

Szczegółowe informacje dotyczące dotacji dla placówek niepublicznych znajdują się na stronie Biura Edukacji.

Kalendarz
Pop. Luty 2018 Nast.
PnWtŚrCzPtSoN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
    
Mapa Dzielnicy